P R O M O C J A   N A  F E R I E  I  W A K A C J E   -   P O B Y T   14 DNI = CENA ZA 13 DNI  *        

                                    R E G U L A M I N    R E Z E R W A C J I

                       DLA
WILLA STELLA ; APARTAMENTY CARPE DIEM  ;
      APARTAMENTY SOBICZKOWA WYSPA
właściciel - FW PROFIT Andrzej Paluszkiewicz

1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu
apartamentów, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne 
z zaakceptowaniem
postanowień Regulaminu.

2. Rezerwacja zaliczkowa

Rezerwacji zaliczkowej obiektu dokonuje się, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza  
rezerwacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej  www.willa-stella.pl ;
www.apartamenty-carpediem.pl ; www.willa-carpediem.pl
.
Rezerwacja wymaga wpłaty kwoty zadatku w wysokości min 50% wartości rezerwacji.
Wpłat prosimy dokonywać na konta 
bankowe nr.

                       92 1140 2004 0000 3302 7536 6622 ( PLN )  mBank
   
                       39 1140 2004 0000 3312 0326 9479
( EURO)  mBank
 

Pełna informacja znajduje się w formularzu rezerwacji.
Zadatek  na w/w konto bankowe  należy wpłacić w ciągu 72 godzin od momentu złożenia rezerwacji. Po wpłaceniu zadatku należy potwierdzenie przelewu przesłać adres e-mail: willastella@wp.pl lub apartamentycarpediem@wp.pl
. Wpłacony zadatek, w terminie na 30 dni przed przyjazdem, nie podlega zwrotowi. Po otrzymaniu zadatku zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jego otrzymania, a wraz z nim elektroniczny voucher ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację.

 

3. Zakres umowy najmu

Umowa zawarta pomiędzy,w/w OBIEKTAMI, a klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoju lub apartamentu . Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii klienta, chyba że uzgodniono inaczej. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda),  oraz sprzątanie końcowe. Opłacie dodatkowej podlega korzystanie z sauny. Jest to opłata wynosząca, 50 zł/os/ 1h w obiekcie Willa Stella i w obiekcie Apartamenty Carpe Diem w kompleksie "Panorama Kościelisko". Dodatkowej opłacie podlega taksa klimatyczna, w kwocie 2,00 PLN na osobę, za każdy dzień pobytu. W dniu przyjazdu przy przekazaniu kluczy do apartamentu gość winien złożyć na ręce rezydenta kaucję w wysokości min 300,00 pln . Wysokość kaucji określi rezydent. Kaucja jest zwrotna w wprzypadku braku szkód dokonanych w apartamencie ze strony gości.  

4. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z Rezydentem odpowiedzialnym za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie odbioru kluczy. Standardowo można wprowadzić się od godz. 16.00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 11.00 w dniu wyjazdu, chyba że inaczej uzgodniono z Rezydentem. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Rezydenta. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty pieniędzy widniejącej na voucherze rezerwacji, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).

Przyjazd i wyjazd w godzinach nocnych tj. 22.00 - 24.00 do "Apartamentów Carpe Diem" w kompleksie "Panorama Kościelisko" i "Apartamentów Sobiczkowa Wyspa" dodatkowo płatny 50 PLN, a w godz. 24.00-07.00 płatny dodatkowo 100,00 PLN, natomiast do Willi Stella w godz. 22.00-06.00 opłata wynosi 50 PLN .

5. Obowiązki klienta

 

Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na voucherze. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznego lub mailowego w/w obiekty o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną na voucherze, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do lokalu . Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.

Do obowiązków klienta w apartamencie, należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania pokoju lub apartamentu przy udziale przedstawiciela naszej firmy, może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.

Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia klient, pokrywa z własnych środków, bezpośrednio rezydentowi.

6. Zmiany w rezerwacji

a) Zmiana terminu pobytu

Po dokonaniu wpłaty zaliczki jej zwrot nie przysługuje. Istnieje natomiast możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zaliczki pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na minimum 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji i dany pokój lub apartament jest wolny w nowym terminie. Zmiany można dokonać jedynie z zachowaniem pierwotnej długości pobytu. W przypadku zmiany terminu rezerwacji, należy anulować pierwotną rezerwację poprzez wysłanie maila na adres e-mail: profit.wlc@onet.eu ; willastella@wp.pl lub apartamentycarpediem@wp.pl. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.

b) Przedłużenie pobytu

Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć w przypadku gdy pokój lub  apartament jest wolny. W przypadku przedłużenia pobytu, klient zobowiązany jest zgłosić fakt ten Rezydentowi.

c) Zmiana liczby osób

Liczba osób podana na voucherze może zostać zmieniona. W przypadku zmiany liczby osób, klient zobowiązany jest do poinformowania w/w obiekty telefonicznie lub mailowo i dopłaty różnicy w cenie.

d) W/w obiekty zastrzegają sobie prawo do zmiany zarezerwowanego pokoju lub apartamentu na inny, o podobnym standardzie z zachowaniem pierwotnej kwoty rezerwacji. W przypadku kiedy, apartament będzie tańszy w zarezerwowanym terminie, w/w obiekty zwrócą różnicę w cenie wynajmu, wynikającą z cennika zamieszczonego na stronie www.willa-stella.pl .

7. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę.

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić firmę FW PROFIT lub w/w obiekty, o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

8. Bezpłatny pobyt dziecka

Dziecko do lat 3 (jedno na dwoje dorosłych), śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Podczas dokonywania rezerwacji należy w formularzu podać liczbę  osób nie uwzględniając takiego dziecka, a jedynie w  "Uwagach" należy podać jego wiek. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę.

9. Regulamin pobytu

Klient zobowiązuje się, do przestrzegania wewnętrznych regulaminów , które obowiązują w w/w obiektach , w szczególności zaś do przestrzegania ciszy nocnej, obowiązującej od godz. 22.00  do godz. 6.00.
Za wartościowe rzeczy min. pieniądze czy biżuterię ,  pozostawione w pokojach i apartamentach w/w obiekty nie odpowiadaja .
Na życzenie klienta , możemy wartościowe rzeczy przechować w naszym sejfie .

10. Wystąpienie siły wyższej

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, nasze w/w obiekty rezerwują sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Nasze w/w obiekty mają prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od firmy FW PROFIT,  nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

11. Ochrona danych osobowych

Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.willa-stella.pl, rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych FW PROFIT . Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

12. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Zakopanem.

Informacja zawarta na stronie www nie jest ofertą handlową w myśl przepisów prawa handlowego. Ceny są cenami orientacyjnymi.
Opis obiektu , pokoi  i apartamentów jest wykonany zgodnie z nasza najlepszą wiedzą na czas tworzenia strony.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy przedstawioną ofertą a stanem rzeczywistym . Jest to spowodowane przeprowadzanymi modernizacjami, zmianami w wystroju pokoi i apartamentów oraz innymi czynnikami.

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0